Umowa o prace budowlane

Umowa o roboty budowlane to rozbudowany rodzaj umowy o dzieło. Stronami takiej umowy jest wykonawca i inwestor, a przedmiotem umowy uzgodnione zobowiązanie. Oczywiście zobowiązania tego decyduje się dotrzymać wykonawca – w tym przypadku będzie to oddanie w ustalonym terminie obiektu budowlanego, którego wykonanie ma odpowiadać założeniom zgodnym z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Aby powyższe warunki zostały spełnione, konieczne jest aby inwestor wywiązał się z wykonania wymaganych przez odpowiednie przepisy czynności tj. przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu, obioru budynku i wypłaty należnych wynagrodzeń.

Może też zaistnieć sytuacja, w której wykonawca część prac zleci wybranemu podwykonawcy na drodze sporządzonej pomiędzy nimi umowy. Jeśli po przedstawieniu inwestorowi umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczących określonych w umowie lub projekcie robót, ten w ciągu 14 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu bądź zastrzeżeń, uznaje się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. Co więcej, może również dojść do sporządzenia kolejnej umowy o prace budowlane pomiędzy podwykonawcą a kolejnym podwykonawcą. W tym przypadku potrzebna jest zgoda inwestora i wykonawcy – milczenie obu traktowane jest również jako zgoda na zawarcie takiej umowy. Wszelkiego rodzaju umowy z podwykonawcami jak i podwykonawcami podwykonawców powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podsumowując. Umowa pomiędzy inwestorem i wykonawcą zawierać powinna ustalenia co do zakresu robót, które wykonawca zobowiązuje wykonać się samodzielnie lub za pomocą podwykonawców. Umowa powinna być stwierdzona pismem, a jej częścią składową jest dokumentacja wymagana przez przepisy prawa budowlanego. Regulacje dotyczące umów o roboty budowlane mają zastosowanie odpowiednio także do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, inwestor ma obowiązek na żądanie wykonawcy przyjmować roboty wykonane częściowo, w miarę ich ukończenia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. W przypadku opóźnień ze strony wykonawcy z rozpoczęciem bądź ukończeniem budowy, wadliwym wykonaniem, lub odstąpieniem inwestora od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.